SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2019 1.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2019 MECLİS TOPLANTI BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.02.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2019 Meclis toplantısı birinci birleşimi 06.02.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM ve Soner BEKTAŞ izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılacak olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.01.2019 tarihli ve 90548586-754- E.342 sayılı “İl Toprak Koruma Kurulunun 03.01.2019 tarihli ve 246 sayılı kararı ile 4.583016 ha [4.289360 ha Kuru Dikili Tarım Fındık Arazisi + 0,293659 ha tarım dışı (dere yatağı ve yol)] alanı kapsayan talep uygun görülmüş olup, nihai karar verilebilmesi için Toprak Koruma Kurulunca izinlendirilen 4,289360 ha Kuru Dikili Tarım Fındık Arazisinin bulunduğu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden Kamu Yararı Kararı alınması” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

İlçemiz Aydoğdu, Büyükliman, Kemaliye ve Kirazlık Yeni Mahallelerinde Mer'i Nazım ve Uygulama İmar Planları, Mevcut plan onama sınırlarına ek olarak talep edilen ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 07/09/2017 tarih ve E.13676 sayılı yazısı ile talep edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/10/2018 tarihli Bakan Onayı ile izinlendirilen alanlar arasında kalan 4.583016 ha alanda plan bütünlüğünü sağlamak, tanımsız alanları ortadan kaldırmak amacıyla yapımı planlanan Revizyon+İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına yönelik talep, İl Toprak Koruma Kurulunun 03/01/2019 tarihli ve 246 sayılı kararı ile 4.583016 ha [4.289360 ha Kuru Dikili Tarım Fındık Arazisi + 0,293659 ha Tarım Dışı(dere yatağı ve yol)] alanı kapsayan talep uygun görülmüş olup, nihai karar verilebilmesi için Toprak Koruma Kurulunca izinlendirilen 4,289360 ha Kuru Dikili Tarım Fındık Arazisinin bulunduğu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden Kamu Yararı Kararı alınması gerekmektedir.

İlçemiz Aydoğdu, Büyükliman, Kemaliye ve Kirazlık Yeni Mahallelerinde Mer'i Nazım ve Uygulama İmar Planları, Mevcut plan onama sınırlarına ek olarak talep edilen 4,289360 ha Kuru Dikili Tarım Fındık Arazisinin bulunduğu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden Kamu Yararı Kararı alınması meclisimizce oya sunularak, oy birliğiyle kabulüne gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Araç Alınması Konusunun Görüşülmesi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 28.11.2019 tarihli ve 58256134-100-E.369 sayılı, “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 34 AR 2332 plakalı, 2005 model, Ford Transit Connect marka aracı 0,01TL karşılığında, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi gereği satın alınması” hususundaki yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı.

237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi 2’nci bendi “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği, ihtiyaç duyulan 34 AR 2332 plakalı, 2005 model, Ford Transit Connect marka aracı 0,01.TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden satın alınmasına, İş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için Kararın Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi: Mahalle Oluşturulması konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.02.2019 tarihli ve 90548586-754- E.385 sayılı “Yalıköy mahallesinden ayrılarak Demirci ve Küçükdere Mahallesi adlarıyla iki mahalle kurulması” konulu yazı ve ekindeki gerekçe raporu okundu. Gerekçe raporu hakkında görüş talep eden olmadı. Gerekçe raporu;

“2012 yılında çıkartılan 6360 Sayılı Yasanın uygulanması ile birlikte köy yönetiminden mahalle yönetimine geçiş yapılmış olması, yerel yönetimlerde de köklü bir değişimin yaşandığı gerçeğini ortaya koymuştur. Yaşanan bu köklü değişimle birlikte büyükşehir sınırları il sınırlarına kadar genişlemiş, belde belediyeleri ve köyler tüzel kişiliklerini kaybedip, bağlı olduğu ilçenin mahallesine dönüştürülmüştür.

Bu kapsamda 30 Mart 2014 tarihi itibariyle ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 1 belde ve 33 köyün tüzel kişiliği 6360 sayılı kanunun 1’inci maddesi, 3’üncü fıkrası gereğince İlçemiz Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir. Böylelikle kendisine bağlı 9 mahalleye hizmet veren İlçe Belediyemiz, tüzel kişiliği sona erip mahalle statüsüne dönüşen köylerin de katılımı ile toplam 44 mahalleye hizmet verir duruma gelmiştir. İlçe sınırlarımızın genişlediği göz önüne alınacak olunursa, sorumluluk alanımıza giren hizmet çemberimizin de ne denli büyüdüğünü anlamak çok da zor olmayacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.” İbaresi yer almaktadır.

Yine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 6360 Sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile eklenen “Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” İbaresiyle nüfusu 500 altında mahalle kurulamayacağı hüküm altına alınmış olup, nüfusu 500 üstünde olan yerlerin mahalle olacağı işaret edilmiştir.

Yukarıdaki madde hükümleri gereği İlçemiz Nüfus Müdürlüğü’nden güncel nüfus bilgileri talep edilmiştir. Nüfus Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli ve E.833 sayılı yazısı ile konutlarda ikamet eden kişi sayılarının, kapatılan Yalıköy Belediyesi sınırları dâhilindeki Demirci Mahallesinde 503, Küçükdere Mahallesinde 550, Yalı Mahallesinde (Çelebi ile birlikte) 703 olduğu belirtilmiştir.

6360 Sayılı Yasa ile birlikte statü kaybı yaşayarak mahalleye dönüşen köylerde, belediye tarafından sunulan hizmetler noktasında hizmetlerin “yerinde” etkin ve sürdürülebilir olması göz önüne alındığında bahse konu olan köylerin tek bir mahalle muhtarlığına bağlı olması yönetimsel anlamda birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Oysaki bu köylerin her biri Yalıköy Belediyesi kurulmadan önce tüzel kişilikleri olan köy idari yapısına sahiptiler. Bu sebeple yeniden oluşturulmak istenen mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ulaşım yolları, yerleşim alanları, kamu binaları (cami, okul vb.) kendi sınırları içerisinde mevcut olduğundan; bütçe ve mali açıdan da herhangi bir sıkıntı doğurmayacaktır.

Kamu hizmetlerinin koordinasyon içerisinde etkili, verimli ve zamanında sunulabilmesi için coğrafi hizmet alanın ulaşılabilir en uygun ölçekte olması gerekmektedir. Nüfusu çok olan ve dağınık yerleşimi bulunan köylerden dönüşen bu mahallelerde bölünme sağlanması; Küçükdere, Demirci ve Yalıköy adı altında 3 ayrı mahalle muhtarlığı şeklinde idari yapılanmaya gidilmesi vatandaşın da muhtarlıklar kanalı ile hizmete daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Nitekim her bir mahalle muhtarının kendi mahallesinin sakinleriyle iç içe iletişim içerisinde olabileceği ve kendi mahallesindeki sorunları daha iyi gözlemleyebileceği düşünüldüğünde alınan hizmet de bir o kadar “kaliteli ”ve “yerinde” olacaktır.” Şeklindedir.

6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince, 29 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimleri ile birlikte tüzelkişiliği sona eren Yalıköy Belde Belediyesi ile Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalıköy Mahalleri kapatılarak Yalıköy Mahallesi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu mahallelerin eski muhtarları verdikleri 20.10.2014 tarih ve 837 kayıt nolu ortak dilekçe ile bu mahallelerin yeniden oluşturulmasını talep etmişlerdir. Meclisimiz 07.06.2018 tarihli ve 34 sayılı kararıyla, mevcut Yalıköy Mahallesinden ayrılmak suretiyle Demirci ve Küçükdere Mahallelerinin yeniden oluşturulması kabul edilmiştir. Demirci ve Küçükdere Mahallelerinin yeniden oluşturulması konusu, Trabzon Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce incelenmiş, tespit edilen eksiklikler Vakfıkebir Kaymakamlığının 21.11.2018 tarihli ve E.1566 sayılı yazısı ile bildirilerek belediyemiz meclisinde yeniden görüşülmesi istenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9’uncu maddesi birinci fıkrası Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olup, Mülki Amirin görüşü üzerine Valilik onayı ile gerçekleşmektedir.” ve aynı maddenin ikinci fıkrasına 6360 sayılı kanunun 15’inci maddesi ile eklenen son cümle “Belediye sınırları içinde nufüsu 500 kişinin altında mahalle kurulamaz” denilmektedir. Bu nedenle 6360 sayılı Kanun gereğince ilçemiz mülga Yalıköy Belde Belediyesi bünyesinde bulunan Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalıköy Mahallerinin yeniden kurulabilmesi için oluşan yerleşim yerlerinin Büyükşehir olmadan önceki sınırları saklı kalmak şartıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığının 10.10.2018 tarihli ve E.22079 sayılı yazısı ekindeki 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki verilere göre nüfus sayıları; Demirci Mahallesinin nüfusu 499 kişi, Küçükdere Mahallesi 527 kişi, Yalı Mahallesi 521 kişi ve Çelebi Mahallesi 194 kişi olduğu; Vakfıkebir İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve E.833 sayılı yazısı ekindeki, 28.05.2018 tarihi itibariyle nüfus sayıları; mülga Yalıköy Belediyesi sınırları dahilindeki Demirci Mahallesinin nüfusu 503 kişi, Küçükdere Mahallesi 550 kişi, Yalı Mahallesi 500 kişi ve Çelebi Mahallesi 203 kişi olduğu belirtilmiştir.

Kadastro müdürlüğünün, 31.05.2018 tarihli ve E.1554742 sayılı yazısı ile bu mahallelerin sayısal mahalle sınırları ve krokileri temin edilmiş, Çevre ve Şehircilijk İl müdürlüğünün 28.01.2019 tarihli ve E.1885 sayılı yazısı ile, oluşturulacak iki yeni mahallenin ve mevcut Yalıköy Mahallesinin sınırlarının yer aldığı renklendirilmiş 1/25000 ölçekli haritalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 9’uncu maddesi ikinci fıkrasına 6360 sayılı yasanın 15’inci maddesi ile eklenen son cümle “Belediye sınırları içinde nufüsu 500 kişinin altında mahalle kurulamaz” hükmü ve 04.04.1945 tarih ve 3/2412 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan “Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzük” hükmü ile İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve E.833 sayılı yazısı ekinde alınan tabloda belirtilen nüfus miktarı da dikkate alınarak, İlçemiz Yalıköy Mahallesinin bölünerek Demirci Mahallesi ve Küçükdere Mahallesi ismleriyle yeniden mahalle oluşmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:3)

Gündemin 5. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 6. Maddesi: Kapanış. Başkan, gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Mart 2019 toplantısı 06.03.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.02.2019

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi