SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2020 2.BİRLEŞİM

KASIM 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.11.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.11.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri, Okan Bilgin, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçesi okundu. Meclis Ü Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri, Okan Bilgin, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” Raporu. Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.10.2020 tarihli ve 90548586-754- E.1682 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih 37 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarihli 448 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri doğrultusunda uygulamaya başlanmış, imar ve inşaat faaliyetleri sürdürülmektedir. Ancak; uygulamada karşılaşılan sorunlar, parsel ölçeğinde ortaya çıkan problemli hususlar, plan hükümlerinde numaralandırmada sehven yapılmış olan karışıklıkların uygulayıcılar arasında farklı yorumlara yol açtığı gözlenen hükümler vb. sorunlar nedeniyle planın temel ilkelerine uygun yapılaşmaya gidilmesi esasları çerçevesinde önemli uygulama sorunları ve kısıtlılıkları oluşturduğu; ayrıca 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı-Plan Hükümlerinde yapılan değişikliklerin de uygulama imar planı hükümlerinde karşılığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Nazım İmar Planı Plan hükümleriyle dil birliğinin sağlanması, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile parsel ölçeğinde karşılaşılan problemlerim çözümü, numaralandırmadan kaynaklı yorum farklılıklarının giderilmesi ve planın uygulama imkan ve kabiliyetinin artırılması amaçlarıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde değişiklik yapılması hususu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda sırasıyla plan hükümlerinin;

 • “5.7. Planlama alanı kapsamında; Kentsel Parkların, Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanları ile Bölgesel Sağlık Tesisleri alanı gibi kullanımların deprem ve olası diğer afet etkileri dikkate alınarak afet sonrası geçici kullanımları da kapsayacak şekilde projelendirilmesi ve inşası gerekmektedir.” Maddesinin;

5.7. Planlama alanı kapsamında; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yer tespitleri yapılıncaya kadar, kentsel parkların, kent ormanları büyük alan kullanımı gerektiren kamu kurum alanları, spor kompleksleri, kültürel tesis alanları ile bölgesel sağlık tesisleri alanı gibi fonksiyonlar deprem ve olası diğer afet durumları ve afet sonrasında açık alan organizasyonu, altyapı tesisleri ve ulaşım kurgusuna uymak koşuluyla kullanılabilir. Yer tespiti çalışması bittiğinde bu alanlar veri tabanına işlenir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 5.11. Otopark uygulamalarında, ilgili yönetmelikler kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği onaylanıncaya kadar Resmi Gazetede yayınlanan 30340 sayılı “Otopark Yönetmeliği” geçerlidir.” Maddesinin;

5.11. Otopark uygulamalarında, ilgili yönetmelikler kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği onaylanıncaya kadar Resmi Gazetede yayınlanan son tarihli “Otopark Yönetmeliği” geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • Yüksek katlı yapılarla ilgili olan

5.16. Nazım İmar Planı hükümleri uyarınca hazırlanmış olan ve bu uygulama imar planının ön koşulu olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan “Yükseklik Bölgelemesi Planı”nda belirtilmiş olan yükseklik alan kullanımları ile plan notlarına aykırı uygulamalara gidilemez.” ve

5.17. Yükseklik bölgelemesi içerisinde yüksek yapı yapılabilecek gelişme ve meskûn konut ile karma kullanım alanlarında kalan ancak planda 6 ve daha düşük olarak kat yükseklikleri belirlenmiş yapı adalarında ada bazlı projelendirilmesi ve yükseklik bölgelemesi paftasında belirtilen gölgeleme hattı içerisinde kalmak koşuluyla plan değişikliği marifetiyle yüksek yapı yapılabilir. Bu durumda planın öngördüğü kat adedinden sonra ilave edilecek her kat için ön bahçe mesafesine en az 1.5m eklenecektir. (7 m’lik yola cepheli olan parsellerde kat ilavesi talep edildiği durumlarda ilk kat için 3m ön bahçe mesafesine eklenecektir.)” Maddelerinin;

8. Yapılaşma ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler ana başlığının altına alınarak;

8.14. Yüksek Katlı Yapılar

a. Yüksek Katlı Yapı, bina yüksekliği 21,50 m., yapı yüksekliği 30.50 m. ve daha yüksek yapılardır.

b. Nazım İmar Planı hükümleri uyarınca hazırlanmış olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanan “Yükseklik Bölgelemesinde” belirtilmiş olan yerler haricinde yüksek yapı yapılamaz. Bu bölgelemede yüksek olmayan yapı bölgesinde imar planı değişikliği/kentsel tasarım projesi vb. uygulamalar yolu ile yüksek yapı yapılamaz, planın öngördüğü kat yükseklikleri değiştirilemez.

c. Yükseklik formasyon sınırlarının imar planında yapı adasını ikiye bölmesi durumunda adanın %50’ sinin kaldığı bölge sınırına göre uygulama yapılır.

d. Yükseklik bölgelemesi içerisinde yüksek yapı yapılabilecek gelişme ve meskûn konut ile karma kullanım alanları ile kamusal hizmet alanları ve ticaret alanlarında kalan yapı adalarında ada bazlı projelendirilmesi, planın belirlediği inşaat alanını arttırmaması ve yükseklik bölgelemesinde belirtilen en yüksek hat içerisinde kalmak koşuluyla plan değişikliği marifetiyle planın belirlediği kat adedi veya saçak kotundan yüksek yapı yapılabilir

e. Yükseklik tanımlama bölgesinde kalan yapı adalarında imar planı üzerinde belirlenecek olan yükseklikler geçerlidir. Ancak bu adalardan yüksek yapı önerilmemiş olanlarında imar planı hükümleri uyarınca hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde gölgeleme hattı kapsamında 27 metredir. Bu alanlarda bundan daha yüksek yapı yapılamaz.

f. Hiçbir koşulda Gülbahar Hatun Caddesinin (iç sahil yolu) deniz tarafında yüksek yapı yapılamaz.

g. Plan bütününde ve yükseklik bölgelemesi kapsamında yapılacak tüm uygulamalarda planın öngördüğü kat adedine ilave kat talep edilmesi durumunda 4 kata kadar (4 Kat dâhil) inşaat izni olan yerlerde imar planında belirlenen ön bahçe mesafesine uyulacaktır. 4 kattan sonra ilave edilecek her kat için ön bahçe mesafesine en az 1.5m eklenecektir. (7 m’lik yola cepheli olan parsellerde kat ilavesi talep edildiği durumlarda ilk kat için 3m ön bahçe mesafesine eklenecektir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8.2. İmar planı onama sınırlarında kalan alanlardaki uygulama imar planları ve imar uygulaması parselasyon işlemleri belirli bütünlük taşıyacak şekilde etaplar halinde yapılabilir.” Maddesinin;

8.2. Bu imar planı onama sınırlarında kalan alanlardaki imar uygulaması, parselasyon ve 18. Madde uygulama işlemleri belirli bütünlük taşıyacak şekilde etaplar halinde yapılabilir. Etap sınırlarını belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8.5. İmar uygulaması yapılmış alanlarda, ilgili belediyesince hazırlanan imar parsellerinin değişikliğe konu olup yeniden kamuya terki gereken alan içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terklerinin rızaen yapılması veya bağış edilmesi halinde inşaat emsalini uygulama sonucu oluşmuş parsel üzerinden vermeye ilgili Belediyesi yetkilidir” Maddesinin;

8.5. İmar uygulaması yapılmış alanlarda, ilgili belediyesince hazırlanan imar parsellerinin değişikliğe konu olup yeniden kamuya terki gereken alan içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terklerinin rızaen yapılması veya bağış edilmesi halinde inşaat emsalini önceki uygulama sonucu oluşmuş parsel üzerinden vermeye ilgili Belediyesi yetkilidir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8.11. İmar planında verilen inşaat hakları en fazla yapı hakkını gösterir olup verilen imar hakkının, kat adedinin bir bölümü ya da tamamı kullanılabilir. İmar planında gösterilen kat adedinden eksik kat yapılabilir. Eksik kat yapıldığı durumda projelendirmede plandaki kat adedi verilerine ve standartlarına göre hesap yapılır ve alan ayrılır. Ancak ticaret ve konutun bir arada yer aldığı karma kullanım alanlarındaki parsellerde ruhsatlandırma işleminin sadece ticaret yapısına dönük olması durumu eksik kat olarak değerlendirilmez. Bu hallerde ticari yapı ticaret yapıları kat yüksekliklerine göre projelendirilir. Ancak bir kez bu şekilde projelendirilerek ruhsata bağlanan parsellerde mevcut ticari yapı tümüyle yıkılmadan üzerine konut yapılamaz.” Maddesinin;

8.11. İmar planında verilen inşaat hakları en fazla yapı hakkını gösterir olup verilen imar hakkının, kat adedinin bir bölümü ya da tamamı kullanılabilir. İmar planında gösterilen kat adedinden eksik kat yapılabilir. Ancak ticaret ve konutun bir arada yer aldığı karma kullanım alanlarındaki parsellerde ruhsatlandırma işleminin sadece ticaret yapısına dönük olması durumu eksik kat olarak değerlendirilmez. Bu hallerde ticari yapı ticaret yapıları kat yüksekliklerine göre projelendirilir. Ancak bir kez bu şekilde projelendirilerek ruhsata bağlanan parsellerde mevcut ticari yapı tümüyle yıkılmadan üzerine konut yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8. Yapılaşma ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler ana başlığının altına

8.13. a) Yapının emsale esas alanının %30’unu aşmamak şartı ile; kat bahçesi, tesisat alanı, yangın güvenlik koridoru, bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdivenler ile bulunduğu katın emsale dahil alanının toplam %20 ‘sini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dahil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar, teraslar ve zemin terasları

b) %30 emsal hesabına dahil edilmeden; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftların asgari ölçüdeki alanları, bahçe ve istinat duvarları, açık yüzme havuzu ve asgari ölçülerdeki trafolar, emsal hesabına dahil edilmez.” Maddelerinin eklenmesine,

 • “8.13 Cephe Genişlikleri

Plan bütününde cephe genişliklerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Ancak meskun dokuda dönüşümü teşvik amacıyla hazırlanacak kentsel tasarım projeleri ile Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdü yapılarak inşaat izni verilecek kentsel tasarım alanları kapsamında ayrık ve blok nizamda inşa edilecek binaların cephe genişliklerinde bu yönetmeliğin 11. maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem tahsis edilecektir.” Maddesinin;

“8.15 Cephe Genişlikleri

Plan bütününde cephe genişliklerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Ancak meskun dokuda dönüşümü teşvik amacıyla hazırlanacak kentsel tasarım projeleri ile Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdü yapılarak inşaat izni verilecek kentsel tasarım alanları kapsamında ayrık ve blok nizamda inşa edilecek binaların cephe genişliklerinde bu plan hükümlerinin 11. maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem tahsis edilecektir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8.15.3. İskân edilen birinci bodrum kat haricindeki tüm bodrum katlar emsale dâhildir. Eğimden kazanılan bodrum kat sayısı imar planında belirtilen kat adetinin ½ sini geçemez. Ancak her durumda açığa çıkan (görünen) üçten fazla bodrum kat yapılamaz. Yarım katlar üst sayıya tamamlanır.” Maddesinin;

8.17.3. İskân edilen bodrum katlar bir bodrum kat hariç emsale dâhildir. Eğimden kazanılan bodrum kat sayısı imar planında belirtilen kat adedinin 1/2sini geçemez. Ancak her durumda açığa çıkan (görünen) üçten fazla bodrum kat yapılamaz. Yarım katlar üst sayıya tamamlanır. Meskûn alanlarda bu kurala göre işlem tesis edilir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8.17. Çekmeler-Çıkmalar-Kat Yükseklikleri maddesinin (f) bendi olan,

“Kat yükseklikleri konut alanlarında 3 metre, konut dışı alanlarda ise 4,00 metre olarak uygulanabilir. Asma kat yapılması halinde ise iç yüksekliği (döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olan yükseklik) 6,00 m.yi geçemez. Asma katsız olan ticari kullanımlarda zemin katlarda iç yükseklik 4.50 m’ye kadar verilebilir.” Maddesinin;

8.18.f. “Kat yükseklikleri konut alanlarında 3 metre, konut dışı alanlarda ise 4,00 metre olarak uygulanabilir. Asma kat yapılması halinde ise iç yüksekliği (döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olan yükseklik) 6,00 m.yi geçemez. Asma katsız olan ticari kullanımlarda zemin katlarda iç yükseklik 4.50 m’ye kadar verilebilir. Asma ve zemin kat yüksekliklerinin bu şekilde belirlenmesi durumunda plan üzerinde verilmiş olan saçak kotu dikkate alınmaz.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 8. Yapılaşma ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler ana başlığının sonuna

8.19. Kıyı kanunu uyarınca tespit edilmiş kıyı kenar çizgisinin bu kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca kara tarafında yapılaşma hakkı bulunan özel mülkiyete konu parselleri bölerek geçmesi sonucu parselin deniz tarafında kalan kısmının, kıyıdaki mülkiyet sorunlarını çözerek kıyının kamu eline geçme hızı ve kabiliyetini arttırmak amacıyla parsel malikince kamuya terkinin rızaen ve bedelsiz yapılması durumunda parseldeki yapılaşma hakkını terkten önceki parsel üzerinden vermeye ilçe belediyesi yetkilidir. ” Maddesinin eklenmesine,

 • 8. maddede yapılan eklemeler neticesinde bu maddenin madde numaraları sırasına göre yeniden düzenlenmesine,

 • 9. En Az Parsel Büyüklükleri başlıklı maddenin ikinci ve üçüncü bendleri olan;

“* Yukarıdaki ifraz koşullarını mevcut parselasyon görmüş alanlarda oluşan parseller ile meskûn alanlarda yer alan parsellerde yapılacak ifrazlarda uygulama kolaylığı ve kabiliyeti sağlayabilmek amacıyla %15’e kadar azaltmaya ilçe belediyesi yetkilidir.

* Planlama alanında meskun alanlarda yer alan tevhid edilemeyen, tevhid edilmesine ve uygulama kolaylığı ve kabiliyeti koşulunun uygulanmasına rağmen yukarıdaki ifraz koşulları ile belirlenen ruhsat düzenlenmesine dönük en küçük parsel büyüklükleri koşullarının sağlanamadığı parsellerde bu koşul aranmaksızın elde edilen parsel üzerinden uygulamaya gidilir.” Maddelerinin;

“* Yukarıdaki parselayon koşullarını mevcut parselasyon görmüş alanlarda oluşan parseller ile meskûn alanlarda yer alan parsellerde yapılacak parselasyonlarda uygulama kolaylığı ve kabiliyeti sağlayabilmek amacıyla %15’e kadar azaltmaya ilçe belediyesi yetkilidir.

* Planlama alanında meskun alanlarda yer alan tevhid edilemeyen, tevhid edilmesine ve uygulama kolaylığı ve kabiliyeti koşulunun uygulanmasına rağmen yukarıdaki parsel koşulları ile belirlenen ruhsat düzenlenmesine dönük en küçük parsel büyüklükleri koşullarının sağlanamadığı parsellerde bu koşul aranmaksızın elde edilen parsel üzerinden uygulamaya gidilir.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 9. En Az Parsel Büyüklükleri başlıklı maddenin sonuna;

“* Planlama alanı bütününde yola terk ve ihdas işlemleri parselasyon olarak değerlendirilmez.” Maddesinin eklenmesine,

 • 10.1. Meskun Konut Alanları başlıklı maddenin (d) bendinin ikinci fıkrası olan

“Ayrık ve blok nizamlı yapı parsellerinde yapı kitlesi, çekme mesafelerinden sonra 80 m2'nin altına düştüğü yerlerde, minimum yapı büyüklüğü olan 80 m2'ye göre yapı yapılabilir. Bu gibi parsellerde planda belirlenmiş olan TAKS/KAKS değerleri geçerli değildir. Bu parsellerde emsal, binanın tabana oturduğu alan ile imar planında belirtilen kat yüksekliğinin çarpılması ile bulunur. Ancak bina cepheleri yönetmelikte belirtilen cephe boyutlarının altına düşemez. Bu adalarda parsel üzerinde yapılacak binanın bodrum katlarda 80 m2. nin altına düştüğü durumlarda iskân edilen katlar için ayrıca 0.50 m. çekme mesafesi şartı aranmaz.” Maddesinin;

“Ayrık, blok ve emsal nizamlı yapı parsellerinde yapı kitlesi, çekme mesafelerinden sonra 80 m2'nin altına düştüğü yerlerde, minimum yapı büyüklüğü olan 80 m2'ye göre yapı yapılabilir. Bu gibi parsellerde planda belirlenmiş olan TAKS/KAKS değerleri geçerli değildir. Bu parsellerde emsal, binanın tabana oturduğu alan ile imar planında belirtilen kat yüksekliğinin çarpılması ile bulunur. Ancak bina cepheleri yönetmelikte belirtilen cephe boyutlarının altına düşemez. Bu adalarda parsel üzerinde yapılacak binanın bodrum katlarda 80 m2. nin altına düştüğü durumlarda iskân edilen katlar için ayrıca 0.50 m. çekme mesafesi şartı aranmaz.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 10.2. Gelişme Konut Alanları başlıklı maddenin Emsal Düzeni Verilmiş Yapı Adalarında kısmının sonuna;

viii. Emsal düzeni verilmiş yapı adalarının planda meskûn alan olarak gösterilmiş olanları ile TİCK kullanımı verilmiş olanlarında da ada bazlı projelendirmelerde yukarıdaki koşullara göre uygulama yapılır.” Maddesinin eklenmesine,

 • 10.2. Gelişme Konut Alanları başlıklı maddenin

c. Vakfıkebir Belediye meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.

d. Konut alanlarında yukarıdaki c bendinde belirtilenler hariç özel sağlık tesisi ile özel eğitim tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.

e. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Bu parsellerde ticaret olarak kullanılan zemin katlarda kat yüksekliği 4.50 metre olarak uygulanabilir. Asma kat veya galeri katı yapılamaz. Bu uygulama neticesinde bina yüksekliğinin belirlenmesinde planda belirlenmiş olan saçak kotu seviyesi dikkate alınmaz.” Maddelerinin;

10.3 Vakfıkebir Belediye meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan ve bu planda mahalle alt merkezlerini oluşturmak amacıyla "kamusal kullanımların bir arada planlandığı gelişme bölgelerinde” komşu adaların cephe hatları içerisinde bulunan yol güzergahları boyunca ticari kullanımların teşekkül ettiği dikkate alınarak konut alanlarında yer alan parsel veya parsellerde; galeri katsız yapıların zemin katlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f bendinin 1. fıkrasında belirtilen ticari kullanımlara ilişkin izin vermeye İlçe belediyesi yetkilidir.

10.4 Konut alanlarında yukarıdaki 10.3 bendinde belirtilenler hariç özel sağlık tesisi ile özel eğitim tesisi yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.”

10.5. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Bu parsellerde ticaret olarak kullanılan zemin katlarda kat yüksekliği 4.50 metre olarak uygulanabilir. Asma kat veya galeri katı yapılamaz. Bu uygulama neticesinde bina yüksekliğinin belirlenmesinde planda belirlenmiş olan saçak kotu seviyesi dikkate alınmaz.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 11. Mevcut Dokunun Yenilenmesi Amacıyla İmar Hakları Açısından Teşvike Konu Alanlar başlıklı bölümün sonuna;

“11. 10. Yapılaşma ile ilgili planın onayından sonra tespit edilecek değişikliklerin gerektirmesi halinde plan değişikliğine gerek kalmadan notasyon değişikliği yapmaya ilçe belediyesi yetkilidir”. Maddesinin eklenmesine,

 • 14.1.b. Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla ticaret veya ticaret+konut kullanımlarının birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut yapılması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak karma kullanımdan çıkarılması gerekir. Bunlar dışında kalan ticari kullanımların yapılması için plan değişikliği koşulu aranmaz.” Maddesinin;

14.1.b. Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla ticaret veya ticaret+konut kullanımlarının birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut yapılması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda ayrıca plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, dershane, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir.

Ancak bu alanlarda özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak karma kullanımdan çıkarılması gerekir.

Bu alanlarda hiçbir şekilde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, duman vb. gibi çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterecek depolar ile imalathaneler yer alamaz.” şeklinde düzenlenmesine,

 • 15. Ticaret Alanları bölümünün 15.1. maddesine;

“Ancak hiçbir şekilde yanıcı parlayıcı, patlayıcı, duman vb. gibi çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterecek depolar ile imalathaneler yer alamaz.” Hükmünün eklenmesine,

 • 16.1. Planda “otel” veya “tatil köyü (TKA)” simgesi ile belirtilmiş turizm tesis alanlarında “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” te belirtilmiş olan ilgili konaklama tesisleri ile ilgili aranan koşullara uyulur.” Maddesinin;

16.1. Planda “otel” veya “tatil köyü (TKA)” simgesi ile belirtilmiş turizm tesis alanlarında “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” te belirtilmiş olan ilgili konaklama tesisleri ile ilgili aranan koşullara uyulur. Bu plan kapsamında, turizm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 4 ve üzeri yıldızlı tesislere teşvik verilebilir. Teşviği içeren kentsel tasarım projeleri İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmadan uygulama yapılamaz.” Şeklinde düzenlenmesine,

 • 29.3. Ağaçlandırılacak alanlarda bağ ve sayfiye evi ile bu yapılara ait müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları E:0.10 Yençok:6.50 metre olacak şekilde uygulama yapılır.” Maddesinin;

29.3. Ağaçlandırılacak alanlarda bağ ve sayfiye evi ile bu yapılara ait müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları E:0.10 Yençok:6.50 metre olacak şekilde uygulama yapılır. Yapılar komşu parsele 5, yollara ise 10 metreden fazla yaklaşamaz. Parselasyon yapılması halinde en küçük parsel büyüklüğü 2.000 metrekaredir.” Şeklinde düzenlenmesine,

 • 31.3. Park, yeşil alan, yol ve meydan düzenlemesi yapılan alanların zemin altı, planda belirtilmek koşulu ile otopark olarak düzenlenebilir” Maddesinin;

31.3. Park, yeşil alan, yol ve meydan düzenlemesi yapılan alanların zemin altı otopark olarak düzenlenebilir” şeklinde düzenlenmesine,

Yönelik hazırlanan UİP:61176861 işlem numaralı Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı –Plan Hükümleri Değişiklik teklifi uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. İmar Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: : İmar Komisyonunun “1/1000 ölçekli Sanayi Amaçlı Uygulama İmar Planına Yapılan İtiraz” Raporu. Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.10.2020 tarihli ve 90548586-754- E.1681 sayılı “1/1000 ölçekli Sanayi Amaçlı Uygulama İmar Planına Yapılan İtiraz” Konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Güney Mahallesi 106 ada 9-26 nolu parsellerde üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Sanayi alanı amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili Mustafa Yılmaz ve Mahalle Sakinleri tarafından 07.10.2020 kayıt tarihli ve 2279 kayıt nolu dilekçede; sanayi amaçlı uygulama planının bu yerleşim alanı üzerinde uygulanmasının çevrede yaşayan insanların hiçe sayılması demek olduğu, söz konusu bölgede yıllardan beri yaşamayı sürdüren çevre sakinlerine hiçbir bilgi verilmeden yapılan bu yanlışlardan geri adım atılmasının beklenildiği, sanayi ve yerleşim alanının birbirine zıt iki unsur olduğunu, alanda yapılması planlanan mermer atölyesinin çevre ve insana vereceği zararlarının düşünülmesini, oluşacak çevre kirliliğinin vereceği zaralar sonucunda bölgede yapılan tarımın yok olacağını ifade edilerek yapılan işlemden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedirler.

Yapılan değerlendirmede; söz konusu parsellerin bulunduğu alanın 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Sanayi Alanında kaldığı, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarihli 456 sayılı kararıyla alınan kurum görüşleri göz önünde bulundurularak onaylanan ve askı sürecinde herhangi bir itiraz bulunmadığından kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun bir şekilde hazırlandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, arazi kullanım standartlarına, şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına ve üst ölçekli planlar ile plan hiyerarşisine uygun olduğu, yapılan itirazın bu planın konusu olmadığı ve belirtilen ifadelerin planlamaya esas uygulama aşamasında değerlendirilebileceğinden anılan taşınmazla ilgili itiraz uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Rapor hakkında konuşma talebi olmadı. İmar Komisyonu raporu, oya sunularak komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne karar verildi. (Karar 2)

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Aralık 2020 Meclis toplantısı için, 02.12.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.11.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi